Tehnologija i oprema

Svojim kapacitetom Riboteks po količini proizvedene mlađi može da zadovolji potrebe svih proizvođača pastrmke u Srbiji, zahvaljujući instaliranoj opremi:

  • 80 inkubacionih Cuger-aparata
  • 40 bazena za ležnice sa 280 ležnica
  • 20 bazena zapremine 4,5m3

Nakon oplodnje ikra se smešta u inkubatore, a posle izleganja mlađ ostaje u objektima mrestilišta od 4 do 8 nedelja, nakon čega se prebacuje u objekat rastilišta do uzrasta od 20 grama. Po dostizanju ove mase mlađ se ili prodaje ili raspoređuje u spoljne bazene.

 

Stabilnu proizvodnju visokog kvaliteta podržava nekoliko instaliranih sistema kojim je poslovanje ribnjaka unapređeno:

  • Sistem za oksigenaciju vode
  • Sistem za odvajanje čiste i prljave vode
  • Sistem za regulisanje intenziteta osvetljenja
  • Sistem za klasiranje ribe

 

Svaki od bazena u mrestilištu i spolja opremljen je sistemom za oksigenaciju vode (obogaćivanje vode tečnim kiseonikom), kao i sistemom za urgentnu oksigenaciju koji omogućava normalan rast i razvoj ribe čak i u ekstremnim uslovima. Ovi uređaji omogućavaju povećanje nosivog kapaciteta bazena za 400%, odnosno veoma velike gustine nasada sa minimumom protoka vode, pošto se voda u svakoj od baterija obogaćuje ne samo na ulazu u bazen, već i na sredini bazena. Stalno praćenje sadržaja rastvorenog kiseonika u vodi vrši se preko stacionarnih sondi, pri čemu se uključuje automatsko alarmiranje prilikom pada nivoa kiseonika ispod zadate vrednosti.

U predtaložnicima je instaliran i sistem za odvajanje čiste i prljave vode. Prljava voda se prilikom čišćenja odvodi i više ne koristi, dok se čista voda posle degasiranja ponovo koristi u procesu proizvodnje.

Mrestilište je opremljeno i sistemom za regulisanje intenziteta osvetljenja, s obzirom da u zavisnosti od razvojne faze mlađ kalifornijske pastrmke pokazuje različitu potrebu i tolerantnost na intenzitet svetla.

Riboteks raspolaže najsavremenijim sistemom za klasiranje ribe - sortiračima sa elevatorom, koji pastrmku na sortiranje transportuju sa vodom, čime se maksimalno smanjuje stres ribe prilikom izvođenja ove operacije. Brojači na ispusnim cevima iz sortirača omogućavaju precizno praćenje brojnosti ribe u ribnjaku, a samim tim i pravilno planiranje proizvodnje. Prelaskom sa ručnog hranjenja na automatske hranilice dodatno će se unaprediti efikasnost.